Ngày 29/04/2016, Công ty Cổ Phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015. Tham dự có 166 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 4.529.878​ cổ phần trên tổng số 5.026.600 có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 90.12%.

     Đại hội đã tiến hành biểu quyết  thông qua các nội dung sau:

     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và mục tiêu hoạt động 2016;

     Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016;

     Báo cáo của Ban kiểm soát 2015;

     Báo cáo tài chính 2015

     Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015;

     Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2016, mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015;

     Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016,

     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016

      Ủy quyền cho HĐQT  chỉ đạo thực hiện đăng ký công ty đại chúng và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ ĐKKD: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Điện thoại: 083. 7442059 |  Fax: 083. 5191689
Email: cogioi9@hcm.vnn.vn  | Website: www.licogi9.com.vn
 

LIÊN KẾT WEBSITE

KẾT NỐI CHÚNG TÔI

Trực tuyến : 4 Tổng số : 7501